Category Archives: จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร ใช้อักษรย่อ กพ เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางตอนบน มีพื้นที่เป็นอันดับที่ 4 ของภาคกลาง รองจากจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดนครสวรรค์ และมีพื้นที่เป็นอันดับที่ 22 ของประเทศไทย และมีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับที่ 54 ของประเทศ นับเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญประวัติศาสตร์อันยาวนาน
ที่ตั้งและอาณาเขต

จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร มีที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่แตกต่างกันตามการแบ่งแบบต่าง ๆ หากแบ่งเขตตามการพยากรณ์อากาศ จะจัดอยู่ในภาคเหนือตอนล่าง สำหรับเกณฑ์การแบ่งภาคอย่างเป็นทางการของราชบัณฑิตยสภา จะจัดอยู่ในภาคกลางตอนบน ห่างจากกรุงเทพมหานคร 362 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 8,607.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,379,688 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

จังหวัดกำแพงเพชร

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองตาก อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก, อำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย และอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอสามง่าม อำเภอบึงนาราง และอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบรรพตพิสัย อำเภอลาดยาว และอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอพบพระ และอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
สภาพภูมิประเทศ

ลำน้ำคลองขลุง
กำแพงเพชร มีแม่น้ำปิงไหลผ่านเป็นระยะทางยาวประมาณ 104 กิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศ แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ

ลักษณะที่ 1 เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำปิงตอนล่างแบบตะพักลุ่มน้ำ (Alluvial Terrace) มีระดับความสูงประมาณ 43-107 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง อยู่บริเวณทางด้านทิศตะวันออกและใต้ของจังหวัด
ลักษณะที่ 2 เป็นเนินเขาเตี้ยๆ สลับที่ราบ พบเห็นบริเวณด้านเหนือ และตอนกลางของจังหวัด
ลักษณะที่ 3 เป็นภูเขาสลับซับซ้อน เป็นแหล่งแร่ธาตุ และต้นน้ำลำธารต่างๆ ที่สำคัญ เช่น คลองวังเจ้า คลองสวนหมาก คลองขลุง และคลองวังไทร ไหลลงสู่แม่น้ำปิง
โดยสรุปแล้ว ลักษณะพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชร ด้านตะวันตกเป็นภูเขาสูงลาดลงมา ทางด้านตะวันออก ลักษณะดินเป็นดินปนทรายเหมาะแก่การทำนา และปลูกพืชไร่

สภาพภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศของจังหวัดกำแพงเพชร ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจำฤดูกาล 2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนปกคลุม ประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว ทำให้จังหวัดกำแพงเพชรมีอากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไป กับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและมหาสมุทรปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝนทำให้มีฝนตกทั่วไป สามารถแบ่งฤดูกาลออกเป็น 3 ฤดู

ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมมีอากาศร้อนอบอ้าว ทั่วไป โดยเฉพาะในเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุดในรอบปี
ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นระยะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าสู่ประเทศไทย อากาศจะเริ่มชุ่มชื้นและมีฝนตกชุกตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม เป็นต้นไป เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนกันยายน
ฤดูหนาว เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นและแห้ง เดือนที่มีอากาศหนาวที่สุดคือ เดือนธันวาคมและมกราคม [4]
การเมืองการปกครอง
หน่วยการปกครอง
การปกครองส่วนภูมิภาค
กำแพงเพชร แบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็น 11 อำเภอ 78 ตำบล 823 หมู่บ้าน ซึ่งอำเภอทั้ง 11 อำเภอมีดังนี้

แผนที่การแบ่งเขตการปกครอง
เลข อักษรไทย อักษรโรมัน จำนวนตำบล ประชากร
(พ.ศ. 2563) พื้นที่
(ตร.กม.) ความหนาแน่น
(คน/ตร.กม.)
1 เมืองกำแพงเพชร Amphoe Mueang Kamphaeng Phet 16 209,165 1,348.536 155.11
2 ไทรงาม Amphoe Sai Ngam 7 50,385 448.9 112.24
3 คลองลาน Amphoe Khlong Lan 4 62,458 1,140.2 54.78
4 ขาณุวรลักษบุรี Amphoe Khanu Woralaksaburi 11 103,089 1,158.780 88.96
5 คลองขลุง Amphoe Khlong Khlung 10 68,788 783.332 87.82
6 พรานกระต่าย Amphoe Phran Kratai 10 70,437 1,081.791 65.11
7 ลานกระบือ Amphoe Lan Krabue 7 42,818 429.123 99.78
8 ทรายทองวัฒนา Amphoe Sai Thong Wattana 3 22,751 202.226 112.50
9 ปางศิลาทอง Amphoe Pang Sila Thong 3 30,404 755.981 40.22
10 บึงสามัคคี Amphoe Bueng Samakkhi 4 25,595 287.831 88.92
11 โกสัมพีนคร Amphoe Kosamphi Nakhon 3 28,227 489.400 57.68
รวม 78 714,117 8,607.490 82.97
การปกครองส่วนท้องถิ่น
กำแพงเพชร มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม 90 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร, เทศบาลเมือง 3 แห่ง คือ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เทศบาลเมืองหนองปลิง และเทศบาลเมืองปางมะค่า, เทศบาลตำบล 22 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 64 แห่ง[5] โดยรายชื่อเทศบาลทั้งหมดแบ่งตามอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดกำแพงเพชรมีดังนี้

อำเภอเมืองกำแพงเพชร

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เทศบาลเมืองหนองปลิง
เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
เทศบาลตำบลนครชุม
เทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลเทพนคร
เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
อำเภอไทรงาม

เทศบาลตำบลไทรงาม
อำเภอขาณุวรลักษบุรี

เทศบาลเมืองปางมะค่า
เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี
เทศบาลตำบลสลกบาตร
อำเภอพรานกระต่าย

เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
เทศบาลตำบลบ้านพราน
เทศบาลตำบลคลองพิไกร
เทศบาลตำบลเขาคีริส
อำเภอคลองขลุง

เทศบาลตำบลคลองขลุง
เทศบาลตำบลท่าพุทรา
เทศบาลตำบลท่ามะเขือ
เทศบาลตำบลวังยาง
อำเภอคลองลาน

เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
อำเภอลานกระบือ

เทศบาลตำบลลานกระบือ
เทศบาลตำบลช่องลม
เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์

Call Now Button